Konkursy

[KONKURS] Nietypowe przygody na rodzinnych wyjazdach – regulamin konkursu

UWAGA – KONKURS! Napisz w komentarzach pod postem na Facebooku o przygodach podczas rodzinnych wyjazdów i wygrajcie jedną z dwóch książek! Na komentarze czekamy do soboty, do północy!

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) określa mechanizm i warunki uczestnictwa w konkursie „Nietypowe przygody na rodzinnych wyjazdach”, zwanego dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest e-manufactura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-729) przy ul. Rolnej 159a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000360691, posiadająca NIP 5213572668, posiadająca numer statystyczny REGON 142488425, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, zwana dalej „Organizatorem”, będącej właścicielem portalu tatento.pl.

 

§ 2. CEL KONKURSU

Konkurs prowadzony jest w celach wizerunkowych oraz upowszechniania usług świadczonych przez Organizatora.

 

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby fizyczne, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniły warunki i wykonały zadanie konkursowe określone w §5 niniejszego Regulaminu, zwane dalej „Uczestnikami”.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników Organizatora.

 

§ 4. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa 02.11.2017 r od godziny ogłoszenia, do 04.11.2017 r. godziny 23.59.

 

§ 5. ZASADY KONKURSU I ZADANIE KONKURSOWE

1. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu pod postem konkursowym na Facebooku (post na fanpage’u Tatento.pl) wpisu dotyczącego nietypowych lub ciekawych sytuacji podczas wyjazdów rodzinnych.

2. Uczestnik musi dysponować prawami autorskimi do treści komentarza konkursowego, dalej zwanego „Komentarzem” w zakresie umożliwiającym udział w Konkursie. Komentarz nie powinien obrażać nikogo ani zawierać słów uważanych za wulgarne. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takich Komentarzy i nałożenia na ich autora wszelkich koniecznych dla poprawnego funkcjonowania serwisu sankcji.

3. Komentarze niespełniające wymogów określonych w §5, pkt. 1 i 2, nie wezmą udziału w Konkursie.

4. W konkursie biorą udział wszystkie Komentarze umieszczone pod postem konkursowym, wymienionym w ust. 1 powyżej, i spełniające wymagania wskazane w ust. 2 powyżej. Nie jest wymagana ich rejestracja mailowa.

 

§ 6. KOMISJA KONKURSOWA

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie komisja, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora, dalej zwana „Komisją konkursową”.

2. Komisja konkursowa wyłoni laureatów, dalej zwanych „Laureatami”, i przyzna nagrody w Konkursie.

 

§ 7. WYBÓR LAUREATÓW I NAGRODY

1. W ciągu 2 dni od daty zakończenia Konkursu, określonego w par. 4, Komisja konkursowa wyłoni Laureatów Konkursu.

2. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom, których Komentarze zostaną najwyżej ocenione pod względem oryginalności, sposobu ujęcia tematu, inspirującego charakteru, a także będą napisane poprawną polszczyzną.

3. Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody:

 

  • nagroda I: książka Agaty Hąci Co robi język za zębami, ufundowana przez wydawnictwo PWN o wartości katalogowej 49 złotych,
  • nagroda II: książka Shanon Cullen, Jestem wrakiem, a to jest mój dziennik, ufundowana przez wydawnictwo Marginesy, o wartości katalogowej 32,90 złotych,

dalej łącznie „Nagrodami”.

 

4. Uczestnicy mogą umieszczać dowolną ilość komentarzy, jednak nie zwiększa to w żaden sposób ich szans na wygraną. O przyznaniu Nagrody decydują kryteria wymienione w ust. 2 powyżej.

5. Uczestnik może zostać Laureatem tylko jeden raz, niezależnie od ilości Komentarzu umieszczonych pod Artykułami.

6. Do każdej z Nagród przypisane jest świadczenie pieniężne w wysokości 11,11% wartości danej nagrody. W chwili wydania Nagrody Organizator potrąci ww. świadczenie pieniężne na poczet podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1, pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.) i wpłaci ją na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego, na co Uczestnik niniejszym wyraża zgodę.

7. W przypadku, w którym po dokonaniu wyboru Laureatów okaże się, że nagrodzone zgłoszenie dokonane zostało z naruszeniem postanowień Regulaminu, Laureat ten traci prawo do Nagrody, a Organizatorowi przysługuje prawo do wyłonienia przez Komisję konkursową kolejnego Laureata.

 

§ 8. OGŁOSZENIE LAUREATÓW I WYDANIE NAGRODY

1. Organizator ogłosi listę Laureatów w ciągu 2 dni roboczych od dnia wyłonienia Laureatów, o którym mowa w §7, ust. 1.

2. Oficjalna lista Laureatów będzie opublikowana na fanpage’u tatento.pl, prowadzonym na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/tatentopl/).

3. Każdy z Laureatów zostanie poproszony o podanie imienia i nazwiska oraz pozostałych danych adresowych – w celu wysłania Nagrody.

4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Laureatami, tj. w przypadku nieprzesłania przez Laureata danych adresowych do wysyłki w przeciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników przez Organizatora, Laureat traci prawo do Nagrody, a Organizatorowi przysługuje prawo do wyłonienia przez Komisję konkursową kolejnego Laureata.

5. Wydanie Nagród nastąpi poprzez ich wysyłkę pocztą kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wskazany przez Laureata, w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez Organizatora adresu Laureata, zgodnie z postanowieniami ust. 3 niniejszego paragrafu.

 

§ 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Uczestnikom przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje dotyczące przebiegu lub wyników Konkursu należy przesyłać na piśmie na adres Organizatora (adres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu), z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs ‘Marzenia na dzień dziecka’”.

3. Reklamacje można składać zarówno w czasie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu, jednak nie później niż 14 dni od jego zakończenia.

4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, z którego dokonano zgłoszenia (lub nazwę użytkownika z portalu Facebook), treść komentarza, adres do korespondencji, powód i opis reklamacji, treść żądania oraz czytelny i własnoręczny podpis. Zgłoszenia nie zawierające danych osoby wnoszącej nie będą rozpatrywane.

5. Komisja konkursowa rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

6. Reklamacje rozpatrywane są przez komisję konkursową niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty ich wpłynięcia do siedziby Organizatora.

7. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o wyniku procedury reklamacyjnej, nie później niż w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez komisję konkursową. Odpowiedź zostanie wysłana na piśmie na adres korespondencyjny podany w reklamacji (adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), a w przypadku braku adresu korespondencyjnego –

w sposób odpowiedni do formy zgłoszenia reklamacji.

8. Uczestnik, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego reklamacja nie została uznana lub uznana tylko w części, może wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

 

§ 10. ZASIĘG TERYTORIALNY KONKURSU

Konkurs prowadzony jest na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 11. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników biorących udział w konkursie jest Organizator.

2. Organizator, jako administrator danych osobowych Uczestników oraz osób zgłaszających reklamację, oświadcza, że dane osobowe Uczestników w postaci adresu e-mail, imienia, nazwiska, danych do wysyłki Nagrody, w szczególności adresu i numeru telefonu, danych do przekazania odpowiedzi na reklamację, w szczególności adresu korespondencyjnego, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym wydania Nagród oraz podania do publicznej wiadomości informacji o Laureatach, a także rozpatrzenia reklamacji.

3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane doraźnie i przetwarzane wyłącznie na potrzeby Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte lub poddane anonimizacji, stosownie do art. 2 ust. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

§ 12. INFORMACJE O KONKURSIE

1. Zarówno informacje o Konkursie, jak i niniejszy Regulamin udostępnione są do wglądu na portalu tatento.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2. Konkurs komunikowany będzie również w portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/tatentopl/.

 

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem praw nabytych Uczestników.

Autor
Podoba Ci się ten artykuł? Dołącz do społeczności rodziców i bądź na bieżąco!
Używamy plików cookies (ang.ciasteczka), by ułatwić korzystanie z serwisu tatento.pl i miejscaprzyjaznedzieciom.pl. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
akceptuję