Regulamin portalu 

§ 1

Definicje

Określenia użyte poniżej oznaczają:

E-manufactura – E-manufactura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawa adres: 02-729 Warszawa, ul. Rolna 159A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 000036091, NIP 5213572668, kapitał zakładowy 50.000 zł,

 1. Portal – portal internetowy prowadzony i zarządzany przez spółkę E-manufactura w domenie www.tatento.pl
 2. MPD – wydzielona część Portalu Tatento, prowadzona i zarządzana przez spółkę E-manufactura w domenie tatento.pl, będąca integralną częścią portalu Tatento.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zarejestruje się w portalu Tatento.pl
 4. Konto – indywidualne i powiązane z loginem Użytkownika konto umożliwiające korzystanie z Portalu w zakresie zależnym od rodzaju wybranego / wykupionego Abonamentu.  
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Portalu.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem niezbędnym do założenia konta w serwisie Tatento jest rejestracja oraz akceptacja Regulaminu.
 2. Przy rejestracji należy podać swój poprawny adres e-mail. Zawarcie umowy przebiega z chwilą potwierdzenia chęci zawarcia umowy przez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres e-mail.
 3. Użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za poufność swojego hasła. E-manufactura nie odpowiada za skutki związane z utratą hasła.
 4. Usługi świadczone przez E-manufacturę na rzecz Użytkowników mają charakter usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Po potwierdzeniu rejestracji E-manufactura utworzy Użytkownikowi Konto. Z momentem utworzenia Konta pomiędzy E-manufacturą a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług na warunkach określonych Regulaminem.
 6. W terminie 30 dni od daty zawarcia umowy, o której mowa w ust. 5, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone w formie elektronicznej na adres: kontakt@tatento.pl lub na piśmie na adres spółki E-manufactura.
 7. Użytkownik może tworzyć i korzystać wyłącznie z jednego Konta. Użytkownik nie może korzystać z Konta innego Użytkownika, jak również nie może udostępniać osobom trzecim danych umożliwiających korzystanie ze swojego Konta.
 8. Konto Użytkownika nie podlega zbyciu.
 9. Na Koncie gromadzone są dane związane z korzystaniem z Portalu przez Użytkownika.
 10. W przypadku zmiany danych Użytkownika, Użytkownik powinien dokonać ich aktualizacji za pośrednictwem dostępnego w Portalu formularza aktualizacyjnego.
 11. E-manufactura może odmówić świadczenia usługi każdemu bez podania przyczyny.
 12. E-manufactura nie gwarantuje, że portal będzie działał bezawaryjnie.
 13. Dane na kontach, z wyjątkiem kart kredytowych, nie są szyfrowane i mogą być udostępnione innym podmiotom w celach realizacji usług.
 14. E-manufactura nie gwarantuje jakości usług zakupionych czy zamówionych za pośrednictwem Portalu Tatento od innych niż E-maufactura podmiotów reklamujących swoją działalność na Portalu Tatento.
 15. E-manufactura nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie straty zysków lub wartości firmy wywołane przez korzystanie bądź niemożność skorzystania z Portalu Tatento.
 16. Całkowita odpowiedzialność zostaje ograniczona do wartości kwoty uiszczonej w danych okresie rozliczeniowym na rzecz E-manufactura przez Użytkownika, u którego powstała szkoda.
 17. E-manufactura odpowiada jedynie za szkody rzeczywiste spowodowane z wyłącznej winy E-manufactura.
 18. Użytkownik oświadcza, że nie będzie kopiować, powielać i wykorzystywać żadnych materiałów znajdujących się na stronach w domenie tatento.pl
 19. Werbalne lub pisemne nadużycie w stosunku do innego Użytkownika lub pracownika spółki E-manufactura będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem konta.
 20. Wszystkie materiały, jakie Użytkownik udostępnia na swoim koncie pozostają jego własnością. E-manufactura może w każdym momencie na prośbę użytkownika usunąć jego konto, co skutkuje usunięciem całej zawartości w sposób bezpowrotny – z zachowaniem 3-miesięcznego okresu przejściowego.
 21. Dodając materiały na swoje konto Użytkownik wyraża zgodę na ich publikację w Internecie, udostępnienie innym Użytkownikom – w zakresie przez siebie ustalonym oraz wgląd obsłudze technicznej Portalu.
 22. Awaria lub niedostępność online treści regulaminu nie będzie stanowić zrzeczenia się prawa do jego przestrzegania lub postanowienia.
 23. Regulamin E-manufactura to jedyna forma umowy zawarta między Stronami.

 

§ 3

Warunki korzystania z Portalu

 1. Korzystanie z Portalu wymaga dostępu do sieci Internet za pośrednictwem komputera, tabletu lub innego urządzenia umożliwiającego otwarcie strony www Portalu z przeglądarką w najnowszej wersji.
 2. W okresie funkcjonowania Portalu mogą wystąpić przerwy lub utrudnienia w korzystaniu z Portalu związane z koniecznością wykonania prac konserwacyjnych. O planowanych przerwach lub utrudnieniach E-manufactura poinformuje Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem.
 3. Korzystanie z Portalu wymaga zalogowania w Portalu przy użyciu utworzonego przez Użytkownika loginu i hasła.
 4. W dowolnym momencie Użytkownik może dokonać zmiany hasła, za pomocą którego loguje się w Portalu. Zmiana hasła następuje za pośrednictwem zakładki „Zmiana hasła” dostępnej w Portalu.
 5. W  sytuacji,  gdy Użytkownik zapomni hasła dostępu do Portalu istnieje możliwość uzyskania hasła tymczasowego. W tym celu Użytkownik powinien podczas procedury logowania kliknąć w pole „Zapomniałem hasła”. Po kliknięciu w pole „Zapomniałem hasła” na adres mailowy Użytkownika wysłana zostanie wiadomość zawierająca tymczasowe hasło umożliwiające zalogowanie w Portalu. Po zalogowaniu w Portalu Użytkownik powinien niezwłocznie ustanowić nowe hasło za pośrednictwem zakładki „Zmiana hasła” dostępnej w Portalu.
 6. Użytkownik jest obowiązany korzystać z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz postanowieniami Regulaminu. Wszelkie czynności Użytkowników podejmowane w ramach Portalu powinny być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.  
 7. Naruszenie Regulaminu skutkuje zablokowaniem konta i w konsekwencji usunięciem konta.
 8. Usunięcie konta z Portalu Tatento bez względu na to czy zrobi to Użytkownik czy E-manufactura jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. Zabronione jest w szczególności:
 1. wprowadzenie w błąd innych Użytkowników poprzez podawanie niepełnych, nieprawdziwych lub nierzetelnych danych bądź informacji,
 2. wykorzystywanie Portalu do działania na szkodę innych Użytkowników,
 3. wykorzystywanie Portalu w celu popełnienia czynu zabronionego,
 4. wykorzystywanie Portalu do rozpowszechniania treści, poglądów lub opinii naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje bądź jakiekolwiek dobra osobiste.

 

§ 4

Usługi świadczone w Portalu

 1. Usługi świadczone w Portalu w zależności od wybranego Abonamentu i rodzaju Konta obejmują:
  1. Na rzecz Użytkowników prywatnych:
   1. Prowadzenie własnej strony internetowej z podziałem na stronę rodziny i poszczególnych dzieci.
   2. Przechowywania plików na Portalu Tatento w postaci zdjęć, filmów video, plików audio, zapisów tekstowych – wraz z zarządzaniem nimi.
   3. Ustawiania poziomów prywatności dostępu do plików umieszczonych na swoich stronach.
   4. Zmiany szablonów powyższych stron na inne pobrane z Portalu Tatento.
   5. Prawa własności intelektualnej do szablonu pozostają po stronie autora szablonu.
   6. Odpowiedzialność z tytułu zakładania stron leży po stronie Użytkownika. E-manufactura nie bierze odpowiedzialności za dane, które mogą zostać nadpisane, lub usunięte podczas zmian na stronach własnych Użytkownika na portalu tatento.pl, przeprowadzanych przez Użytkownika.
   7. Umieszczania na swojej stronie linków do swoich Ulubionych miejsc i treści znajdujących się w Portalu Tatento.
   8. Prowadzenia wymiany treści z innymi użytkownikami.
   9. Wystawiania używanych przedmiotów na giełdę na Portalu Tatento
   10. Wzięcie udziału w programie lojalnościowym umożliwiającym zdobycie określonych korzyści na zasadach zawartych w osobnym dokumencie - Regulaminie programu lojalnościowego.
   11. Materiały udostępnione przez Użytkownika podczas trwania konkursów czy innych aktywności promocyjnych mogą być używane przez Portal E-manufactura w celach promocyjnych Portalu Tatento. Prawa autorskie w pełnym zakresie do powyższych materiałów przechodzą na zawsze na E-manufacturę.
  2. Na rzecz Użytkowników firmowych:
   1. Stworzenie własnej strony promującej prowadzoną działalność biznesową skierowaną również do rodzin z dziećmi.
   2. Nanoszenie zmian, wprowadzanie aktualności na swoją stronę na Portalu Tatento – w części wydzielonej zwanej miejscaprzyjaznedzieciom – MPD.
   3. Prowadzenie korespondencji z Użytkownikami Tatento w zależności od wykupionego abonamentu na zasadach neswletterów i powiadomień.
   4. Prawa własności intelektualnej do szablonu pozostają po stronie autora szablonu.
   5. Odpowiedzialność z tytułu zakładania stron leży po stronie Użytkownika. E-manufactura nie bierze odpowiedzialności za dane, które mogą zostać nadpisane, lub usunięte podczas zmian na swoich stronach przeprowadzanych przez Użytkownika.

 

 1. Usługi reklamowe:
  1. Firmy mogą zamówić przeprowadzenie kampanii reklamowych korzystając z formularza kontaktowego umieszczonego na stronach Portalu lub kontaktując się z Biurem Reklam telefonicznie.

 

§ 5

Opłaty

 1. Płatności za korzystanie z portalu Tatento można dokonać za pośrednictwem e-przelewów lub karty kredytowej.
 2. Zakres poszczególnych Abonamentów opisany jest:

Użytkownik firmowy: http://www.tatento.pl/mpd-pakiety

Użytkownik indywidualny: http://www.tatento.pl/abonamenty

 1. Zakresy Abonamentów oraz ich cena może być ustalana przez E-manufacturę w dowolnym zakresie i terminie. O każdej zmianie Użytkownicy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. Okres abonamentowy naliczany jest miesięcznie co 30 dni lub rocznie co 365 dni, zaczynając od daty pierwszego zamówienia na portalu Tatento.
 3. Do dokonania płatności wymagane jest uzupełnienie wszystkich danych obowiązkowych.
 4. Po dokonaniu płatności na Portalu Tatento udostępniona zostanie w panelu zarządzania faktura za opłacone usługi.
 5. Monit o dokonanie płatności wysyłany będzie mailowo na adres podany przy zakładaniu konta na 30, 14, 3 dni przed końcem okresu abonamentowego.
 6. Jeśli Użytkownik dokona płatności w terminie 30 dni od ukończenia poprzedniego okresu abonamentowego – abonament zostanie przedłużony licząc od dnia zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego.
 7. Po 30 dniach bez opłacenia konto zostanie zablokowane.
 8. Dostęp do zablokowanego konta można odzyskać kontaktując się z E-manufactura na kontakt@tatento.pl.
 9. Kwota abonamentu jest kwotą netto, do której należy doliczyć podatek VAT – na stronach przeznaczonych dla Użytkownika indywidualnego cena jest podawana w wariancie netto i brutto.
 10. E-manufactura nie refunduje oraz nie zwraca środków uiszczonych z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną przez E-manufactura.
 11. E-manufactura nie przedłuża automatycznie okresu abonamentowego na kolejny okres.
 12. Dane osobowe podane przez Klienta w trakcie dokonywania płatności są przetwarzane przez firmę trzecią, z którą E-manufactura ma podpisaną umowę na realizację płatności.
 13. E-manufactura zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenniku z korzystania z usługi poprzedzając to informacją na 14 dni przed planowaną zmianą. Taka zmiana zostanie opublikowana na stronie głównej Tatento.
 14. Ceny prezentowane w cenniku nie zależą od zewnętrznych czynników.
 15. E-manufactura zastrzega sobie prawo do zmian w usłudze oraz do rezygnacji z jej świadczenia bez podania przyczyny zachowując okres wypowiedzenia.

 

§ 6

Odpowiedzialność

 1. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym Użytkownikom swoim działaniem lub zaniechaniem, a w szczególności za szkody powstałe na skutek naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 2. E-manufactura nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i prawdziwość danych podawanych przez Użytkowników zakładających Konta.
 3. E-manufactura nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia zaistniałe na skutek kontaktów pomiędzy Użytkownikami. 

 

§ 7

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest E-manufactura sp. z o.o., adres: 02-729 Warszawa; ul. Rolna 159A.
 2. Zbiór danych osobowych Użytkowników został zarejestrowany pod numerem 098833 w rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu rejestracji w Portalu oraz w celu realizacji przez E-manufactura usług świadczonych na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Portalu. Za odrębną zgodą Użytkowników E-manufactura przysługuje prawo przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingowych.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, zaś Użytkownikom służy prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. E-manufactura przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a w tym zapewnia Użytkownikom możliwość realizacji służących Użytkownikom uprawnień.

 

§ 8

Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez E-manufactura za pośrednictwem Portalu.
 2. Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Portalu w zakładce: www.tatento.pl bądź na następujący adres poczty elektronicznej: kontakt@tatento.pl.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej login, pod jakim jest zarejestrowany w Portalu oraz dokładnie opisać podstawy reklamacji.
 4. W przypadku niedotrzymania terminów dla wykonania aktów staranności reklamacja nie będzie uznana.
 5. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez E-manufactura. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta.
 6. Postanowienia powyższe nie wyłączają możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń Użytkownika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 9

Rozwiązanie umowy

 1. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę na świadczenie usług określonych Regulaminem. Rozwiązanie umowy powinno być dokonane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Portalu.
 2. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika następuje z chwilą złożenia oświadczenia.
 3. Rezygnacja z E-manufactura nie obciąża Użytkownika opłatami za rezygnację ani za kolejny okres abonamentowy.
 4. E-manufactura zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w usłudze w każdym momencie i bez podawania przyczyny.
 5. Jeśli E-manufactura wykryje nadużycie lub wyłudzenia za pośrednictwem lub związane z kontem Użytkownika, będzie miało prawo do natychmiastowego usunięcia konta wraz z całą zawartością.
 6. Rozwiązanie umowy powoduje usunięcie Konta oraz przypisanych do niego danych i informacji, za wyjątkiem tych danych i informacji, których przechowywanie jest niezbędne ze względu na przepisy prawa.

 

§ 10

Prawo właściwe oraz rozpatrywanie sporów

 1. Do usług świadczonych przez E-manufactura na rzecz Użytkowników na warunkach określonych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
 2. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy zapisami w Regulaminie z interpretacją przepisów obowiązujących w Polsce – jako właściwe stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory lub roszczenia powstałe w związku z usługami świadczonymi przez E-manufactura na rzecz Użytkowników rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.

Warszawa 16.11.2015

 

Używamy plików cookies (ang.ciasteczka), by ułatwić korzystanie z serwisu tatento.pl i miejscaprzyjaznedzieciom.pl. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
akceptuję