Konkursy

Regulamin konkursu "Komentuj i wygrywaj"

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego Regulaminu

Regulamin „Komentuj i wygrywaj”

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) określa mechanizm i warunki uczestnictwa w konkursie, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest e-manufactura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02- 729) przy ul. Rolnej 159a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000360691 , posiadająca NIP 5213572668, posiadającą numer statystyczny REGON 142488425, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, zwana dalej „Organizatorem”, będącej właścicielem portalu tatento.pl.

                                                                                                             § 2

CEL KONKURSU

 1. Konkurs prowadzony jest w celach wizerunkowych oraz upowszechniania usług świadczonych przez Organizatora.

§ 3

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby fizyczne, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniły warunki i wykonały zadanie konkursowe określone w par. 5 niniejszego Regulaminu, zwane dalej „Uczestnikami”.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników Organizatora.

§ 4

CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od 21 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.

§ 5

ZASADY KONKURSU I ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadanie konkursowe polega na skomentowaniu wybranego artykułu (lub artykułów) na portalu tatento.pl w okresie trwania konkursu określonym w par. 4.
 2. Uczestnik winien dysponować prawami autorskimi do treści komentarza, w zakresie umożliwiającym udział w Konkursie.
 3. Warunkiem uwzględnienia komentarza w Konkursie jest jego zgłoszenie poprzez przesłanie w czasie trwania konkursu e-maila na adres: kontakt@tatento.pl. Zgłoszenie e-mailowe musi zawierać następujące informacje:

a) tytuł e-maila: konkurs sierpień

b) treść e-maila: link (linki) do artykuły (artykułów) skomentowanych przez Uczestnika

c) podpis: imię i nazwisko lub pseudonim, pod którym udzielony został komentarz

 1. Komentarze, które nie zostaną zgłoszone oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w pkt. 3 par. 5, nie wezmą udziału w Konkursie.

§ 6

KOMISJA KONKURSOWA

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie komisja, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.
 2. Komisja konkursowa wyłoni laureatów i przyznania nagrody w Konkursie.

 

§ 7

WYBÓR LAUREATÓW I NAGRODY

 1. W terminie do dnia 5.09.2016 r., Komisja konkursowa wyłoni laureatów Konkursu (dalej: "Laureaci").
 2. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom, których komentarze zostana najwyżej ocenione pod względem oryginalności,  sposobu ujęcia tematu, inspirującego charakteru, a także będa napisane poprawną polszczyzną.
 3. Komisja Konkursowa przyzna następujące nagrody:
 1. nagrodę główną (1 szt.) - klocki Lego Duplo Zygzak i Złomek Auta 10600, o wartości 122, 22 zł
 2. nagrodę drugiego stopnia (1 szt.) - poduszkę do spania dla kobiet w ciąży Zolla Baby o wartości 221,19 zł
 3. nagrodę trzeciego stopnia (1 szt.) – zestaw upominków: książka „Nad morzem” wydawnictwa Babaryba plus płyta „Pobawmy się dźwiękami” plus miarka wzrostu tatento.pl, o wartości 67,78 zł
 4. pięć (5) nagród pocieszenia – książeczki 1. nagroda „Turlututu magiczne przygody”, o wartości 33,22 zł; 2. Nagroda „Złamałęm trąbę”, o wartości 33,22 zł; 3. nagroda „Zaśnij ze mną”, o wartości 29,89 zł; 4. Nagroda” Mały żółty i mały niebieski”, o wartości 33,22 zł; 5. Nagroda „Jak bym cyk cyk”, o wartości 33,22 zł.

(dalej: "Nagrody").

 1. Do każdej z Nagród przypisane jest świadczenie pieniężne w wysokości 11,11% wartości danej nagrody. W chwili wydania Nagrody Organizator potrąci ww. świadczenie pieniężne na poczet podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.) i wpłaci ją na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego, na co Uczestnik niniejszym wyraża zgodę.
 2. W przypadku, w którym po dokonaniu wyboru Laureatów okaże się, ze nagrodzone zgłoszenie dokonane zostało z naruszeniem postanowień Regulaminu, Laureat ten traci prawo do Nagrody, a Organizatorowi przysługuje prawo do wyłonienia przez Komisję konkursową kolejnego Laureata.

§ 8

WYDANIE NAGRODY

 1. Każdy z Laureatów zostanie powiadomiony przez Organizatora o fakcie wygranej za pośrednictwem adresu e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie do Konkursu. Wiadomość e-mailowa o wygranej zawierać będzie także prośbę o podanie imienia i nazwiska oraz pozostałych danych adresowych – w celu wysłania Nagrody.
 2. Organizator dokona powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 7 dni od wyłonienia Laureatów przez Komisję konkursową.
 3. Oficjalna lista Laureatów będzie opublikowana na portalu tatento.pl oraz na fanpage’u Firmy prowadzonym na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/tatentopl/.
 4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Laureatami, tj. w przypadku nieprzesłania przez Laureata danych adresowych do wysyłki w przeciągu 7 dni od wysłania e-maila przez Organizatora, Laureat traci prawo do Nagrody, a Organizatorowi przysługuje prawo do wyłonienia przez Komisję konkursową kolejnego Laureata.
 5. Wydanie Nagród nastąpi poprzez ich wysyłkę pocztą kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wskazany przez Laureata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Organizatora adresu Laureata, zgodnie z postanowieniami ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 9

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Uczestnikom przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego.
 2. Reklamacje dotyczące przebiegu lub wyników Konkursu należy przesyłać na piśmie na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu, z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs – Komentuj i wygrywaj sierpień”.
 3. Reklamacje można składać zarówno w czasie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu, nie później jednak niż 14 dni od jego zakończenia.
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, z którego dokonano zgłoszenia, ewentualnie dodatkowo adres do korespondencji, powód i opis reklamacji, treść żądania oraz podpis. Zgłoszenia nie zawierające danych osoby wnoszącej nie będą rozpatrywane.
 5. Komisja konkursowa rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 6. Reklamacje rozpatrywane są przez komisję konkursową niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty ich wpływu.
 7. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o wyniku procedury reklamacyjnej, nie później niż w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez komisję konkursową. Odpowiedź zostanie wysłana na piśmie na adres korespondencyjny podany w reklamacji (adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), a w przypadku braku adresu korespondencyjnego - w sposób odpowiedni do formy zgłoszenia reklamacji.
 8. Uczestnik, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego reklamacja nie została uznana lub uznana tylko w części, może wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

§ 10

ZASIĘG TERYTORIALNY KONKURSU

Konkurs prowadzony jest na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 11

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Organizator, jako administrator danych osobowych Uczestników oraz osób zgłaszających reklamację, oświadcza, że dane osobowe Uczestników w postaci adresu e-mail, imienia, nazwiska, danych do wysyłki Nagrody, w szczególności adresu i numeru telefonu, danych do przekazania odpowiedzi na reklamację, w szczególności adresu korespondencyjnego, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym wydania Nagród oraz podania do publicznej wiadomości informacji o Laureatach, a także rozpatrzenia reklamacji.
 3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane doraźnie i przetwarzane wyłącznie na potrzeby Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte lub poddane anonimizacji stosownie do art. 2 ust. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych.

§ 12

INFORMACJE O KONKURSIE

 1. Zarówno informacje o Konkursie, jak i niniejszy Regulamin udostępnione są do wglądu na portalu tatento.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Konkurs komunikowany będzie również w portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/tatentopl/.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem praw nabytych Uczestników.
Autor
Podoba Ci się ten artykuł? Dołącz do społeczności rodziców i bądź na bieżąco!
Używamy plików cookies (ang.ciasteczka), by ułatwić korzystanie z serwisu tatento.pl i miejscaprzyjaznedzieciom.pl. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
akceptuję